Våra projekt

Projekt: Small Scale Renewable – Sri Lanka

Genom detta projektet har flera sol- och vindkraftsparker byggts vilket exporterar el till det nationella elnätet varje år, ersätter fossila bränslen och minskar de utsläpp som släpps ut när de annars förbränns.

Nästan 40% av Sri Lankas el kom från vattenkraft under 2017, trots detta är landet fortfarande beroende av fossila bränslen, och andelen kolbaserat bränsle i elproduktionen fortsätter att öka. Övergången till rena förnybara energikällor, i synnerhet solenergi, är avgörande för att framtidssäkra landets ekonomi och utrota energifattigdomen, som för närvarande är utbredd i hela landet.

Projektet har skapat arbetstillfällen för lokala arbetstagare under parkernas bygg- och driftsfaser, samt permanent arbetskraft som erbjuder utbildning för kompensutveckling, vilket ökar kunskapen om förnybar teknik. En viktig social fördel som projekt bidrar med är den ökade stabila elförsörjningen till fattiga och utsatta samhällen på landsbygden. Genom en tryggad elförsörjning säkerställs det dagliga behovet av matlagning, belysning och uppvärmning.

Projekt: Musi River Hydro – Sumatra

Sumatra, Indonesiens största ö, är täckt av täta tropiska skogar som är hem för otaliga växt- och djurarter. Den bördiga jorden är idealisk för odling av ris och andra råvaror som kaffe, kakao, kanel och palmsocker. Trots detta begränsas nya ekonomiska möjligheter av en outvecklad infrastruktur och begränsad tillgång till elektricitet. Det växande energibehovet hotar även Sumatras unika ekosystem.

Här nyttjar man rörelseenergin i det kraftigt strömmande vattnet vilket ger Musi River Hydro en total installerad kapacitet på 210 MW och levererar över 765 000 MWh till Sumatras elnät varje år. Detta är tillräckligt för att tillgodose elbehovet hos över 700 000 indonesier i genomsnitt varje år.
Projektet är starkt bidragande till en hållbar utveckling på Sumatras landsbygd, genom att bidra till ökad tillgång till el samt skapa arbetstillfällen med möjligheter till kompetensutveckling för lokalbefolkningen. En del av projektintäkterna återinvesteras i lokalsamhället och det har byggs ett barnhem, nya vägar, broar och en marknadsplats – vilket ger lokala bönder bättre tillgång att skaffa sig ytterligare inkomster.


Projekt: Community Safe Water – Madagaskar

Detta projektet syftar till att förbättra de hygieniska, sociala och ekonomiska förhållandena för lokalbefolkningen. Man gör detta genom att bygga soldrivna vattensystem för att säkerställa tillgången till rent dricksvatten för hushållsbruk i två byar (Ambatoaranana och Ankatafa).

Ambanja-distriktet på Madagaskar kännetecknas av brist på tillgång till rent dricksvatten och endast 5% av befolkningen har direkt tillgång till detta. I projektområdet hämtas det mesta av vattnet från handgrävda brunnar. Eftersom grundvattennivån ligger mycket nära markytan, särskilt under regnperioden, är det vanligt med mikrobiologisk kontaminering.

Projektet bidrar till följande FN´s globala hållbarhetsmål: 3, 5, 6, 12 & 13


Projekt: Xe Namnoy Hydropower – Laos

Det här projektet syftar till att öka Laos energimässigs självförsörjning vilket minskar behovet av importerad el.

Vattenkraftsprojektet ligger vid floderna Xe Nam Noy och Xe Katam, i den södra delen av Laos, och skapar elektricitet genom att nyttja energin i strömmande vatten. Projektet omfattar byggandet av 2 turbiner, vilket ger en total installerad kapacitet på 15 MW.

Utöver att bidra till den inhemska efterfrågan på el, minskar man även behovet av importerad el från Thailand, där elnätet domineras av värmekraftverk. Projektet stöder den lokala ekonomin genom att skapa nya jobb och utbildningsmöjligheter för lokalbefolkningen. I linje med bybornas önskemål har projektutvecklaren också byggt ett tempel och förbättrat vattenförsörjningen i området.


Projekt: Wastewater to Energy – Thailand

Det här projektet ligger i östra Thailand och omfattar rening av avloppsvatten från stärkelsefabriken i Huai Phueng-distriktet. I stället för att använda öppna laguner för att rena avloppsvattnet har fabriken infört biodigesters, maskiner som återvinner metan från fabriken och omvandlar det till biogas som kan återanvändas som energi i fabriken.

För bara några år sedan levde invånarna i en thailändsk by i Huai Phueng-distriktet bland illaluktande avloppsvattenlaguner från en lokal stärkelsefabrik. För att ta hand om sitt överblivna avloppsvatten behandlade stärkelsefabriken avloppsvatten genom en serie kaskadformade öppna laguner.

Projektet ersätter dessutom fossil energi som förbrukas av fabriken, vilket minskar de globala utsläppen. Föroreningar minimeras, vilket har en positiv effekt på de lokala samhällenas försörjningsmöjligheter. Samtidigt har nya arbetstillfällen skapats där det ingår kostnadsfria årliga medicinska kontroller för de anställda. Dessutom möjliggör projektetx och dess intäkter, stöd till social verksamhet och utbildning, t.ex. stipendier för lokala studenter.

NYHETSBREV